Privacy Verklaring

Inleiding:

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Er wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook  jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Floor Blijenberg, Next Level Performance

Next Level Performance

Next Level Performance gevestigd aan Nickeriestraat 39-3, 1058 VV te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Next Level Performance
KVK 65914635
Nickeriestraat 39-3
1058 VV Amsterdam
Telefoon: +31641767303
https://nextlevelperformance.amsterdam

Floor Blijenberg is de Functionaris Gegevensbescherming van Next Level Performance. Zij is te bereiken via email: privacy@nextlevelperformance.amsterdam

Persoonsgegevens die wij verwerken

Next Level Performance verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via email: privacy@nextlevelperformance.amsterdam, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Next Level Performance verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Next Level Performance neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Next Level Performance) tussen zit. Next Level Performance gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

01 Hostnet

De e-mail van Next Level Performance wordt gehost bij Hostnet. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Hostnet.

02 WPEngine

De website en back-ups van de website worden gehost bij WPEngine. Gegevens die jij achterlaat op de website van Next Level Performance zijn op de servers van WPEngine opgeslagen.

03 IOS Agenda

Afspraken voor sessies worden door Next Level Performance ingepland in IOS Agenda waarbij alleen een voornaam vermeld wordt. Deze gegevens worden opgeslagen in iCloud.

04 Moneybird

De boekhouding, d.w.z. factuuropmaak en verzending van facturen, wordt beheerd en opgemaakt in Moneybird. Gegevens die jij via mail naar ons toestuurt om een dienst af te nemen bij Next Level Performance worden tevens verwerkt in het boekhoudprogramma Moneybird. Deze gegevens worden opgeslagen op de servers van Moneybird.

Hoe lang Next Level Performance persoonsgegevens bewaart

Next Level Performance bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor  persoonsgegevens:

Op het moment dat je contact opneemt met Next Level Performance via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

De persoonsgegevens gebruiken wij voor communicatie om afspraken met jou te kunnen plannen en om facturen op te stellen en te versturen naar jou.

Delen van persoonsgegevens met derden

Next Level Performance verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Next Level Performance gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Next Level Performance en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar email: privacy@nextlevelperformance.amsterdam.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Next Level Performance wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Next Level Performance neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via email: privacy@nextlevelperformance.amsterdam